Kontakt

Kontaktujte nás

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spoločnosti JUMBOmarket alebo produktov nás neváhajte kontaktovať alebo môžete použiť kontaktný formulár.

Objednávky, eshop

Peter Petrík
Kontakt: 0911 415 499
peter.petrik@jumbomarket.sk

Jaroslava Šúniková
Kontakt: 0904 906 465
jaroslava.sunikova@jumbomarket.sk

Adrian Šúník
Kontakt: 0902 636 611
adrian.sunik@jumbomarket.sk

Obchod – Slovenská republika

obchod@jumbomarket.sk

Formulár

  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Podmienky ochrany osobných údajov

  Podmienky ochrany osobných údajov

  Ochrana osobných údajov

  Prehlásenie o ochrane osobných údajov:


  Jumbo-Market s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.jumbomarket.sk , prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manupilované v súlade zo zákonom č. 122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Jumbo-Market s. r. o. 

   Aké údaje zhromažďujeme?


  Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno, podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefón a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcic z trestnej činnosti. Bez predloženia niekterého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnúť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

  K čomu údaje slúžia?

   

  Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej. Nakoľko sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

  Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

   

  Po zalogovaní do eshopu www.jumbomarket.sk môžete tieto údaje editovať alebo mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na info@jumbomarket.sk.

  Čo je to súbor cookie?

   

  Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäte. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac odpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám.

  Ohrozuje používanie súborov cookies moje súkromie?

   

  Spoločnosť Jumbo-Market s. r. o. vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia. Používanie cookie súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje; avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli dodať vami objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac odpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje, samozrejme, chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich dávame k dispozícii len v nevyhnutnom rozsahu (napr. dopravcom, ktorí vám doručujú náš tovar). V niektorých prípadoch nám ale poskytnutie vašich osobných údajov môže ukladať zákon. 

  Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

   

  Áno, stačí, ak si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu anonymného prehliadača. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prehliadanie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov odpovedajúcich vašim potrebám. 

  Tieto informácie mi nestačia. Rád/rada by som vedel/a vedieť viac.

   

  V tom prípade si prečítajte Podmienky spoločnosti Jumbo-Market s. r. o. pre používanie súborov cookies a ochrane osobných údajov v súvislosti s týmito súbormi, ktoré sú umiestnené tu. 

  Podmienky ochrany osobných údajov

  1. Základné ustanovenie

  Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Jumbo-Market s. r. o., IČO: 51 754 606 so sídlom Lehota 588, 951 36 Lehota (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

  Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

  Jumbo-Market s. r. o.
  Lehota 588, 951 36 Lehota
  info@jumbomarket.sk
  +421 911 415 499

  Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

  Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:
  Peter Petrík
  +421 911 415 499
  info@jumbomarket.sk

  1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

  1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
  Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

  1. Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

  1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

  Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  zaisťujúce marketingové služby.
  Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb.

  1. Vaše práva
   Za podmienok stanovených v Zákone máte:
   • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
   • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
   • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
   • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
   • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
   Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
  2. Podmienky zabezpečení osobných údajov

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

  1. Záverečné ustanovenia

  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.10.2018.

  Save settings
  Cookies settings